Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Wykaz spraw

Wyprawka szkolna

Wymagane dokumenty:

Rządowy program pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1796) pomoc udzielana jest uczniom:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  ze zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 

- klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,

 

- klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

 

- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

 

- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych pod warunkiem, że uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do dnia 24.09.2018 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu  i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

Inne informacje:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: CUW Administrator BIP
Ilość wyświetleń: 78
14 czerwca 2019 13:40 (CUW Administrator BIP) - Aktualizacja danych sprawy.
14 czerwca 2019 13:27 (CUW Administrator BIP) - Utworzenie sprawy.
Realizacja: Superszkolna.pl